Privacyverklaring: privacy, gegevensverwerking en gegevensbescherming i.f.v. GDPR

Laatst aangepast 01/01/2023

Deze website is eigendom van  Sanicore bv

Contactgegevens:

 Sanicore bv
+32479368338
info@sanicore.be
BE0890.207.602

Inzamelen van informatie – Privacy en gegevensbescherming

De meeste informatie op deze website is beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Wanneer de gebruiker toch om persoonlijke informatie gevraagd wordt, zal deze informatie enkel gebruikt worden voor doeleinden die strikt aansluiten bij de dienstverlening van en door Sanicore bv op basis van de contractuele relatie als gevolg van de bestelling of registratie dan wel op basis van haar gerechtvaardigd belang om diensten te verlenen en u hiervoor te contacteren. De informatie over u wordt u op verzoek meegedeeld.
U kan deze, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het ons te mailen op  info@sanicore.be.

Bent u het niet eens met de manier waarop Sanicore bv uw gegevens verwerkt, kan u klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit via contact@apd-gba.be of telefonisch via +32 (0)2 274 48 00 of +32 (0)2 274 48 35.(www.gegevensbeschermingsautoriteit.be – Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Meer informatie over de manier waarop Sanicore bv omgaat met uw gegevens vindt u in het algemeen beleid inzake gegevensbescherming op aanvraag via mail.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met het volgende:

Aansprakelijkheid

De op deze website beschikbaar gestelde informatie is met de grootste zorg samengesteld.
Uiteraard is deze informatie richtinggevend en door de beknoptheid niet altijd volledig. Voor verdere en concrete uitleg kan u met Sanicore bv contact nemen via mail.

Gelet op onze middelenverbintenis, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie.

Algemeen beleid inzake gegevensverwerking – extern

Sanicore bv neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig.
In dit document legt Sanicore bv uit hoe het uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt.

Ze vormt aldus het algemene beleid van Sanicore bv op het vlak van gegevensverwerking.

De verantwoordelijke voor de verwerking is Sanicore bv, Rommersheide i, 5 – 2960 Brecht.

Voor vragen bij deze verklaring en ons beleid kan u steeds contact opnemen via info@sanicore.be

Voor vragen die meer zijn dan een vraag om inlichtingen kunnen wij u vragen u te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Wanneer en voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt Sanicore bv gegevens?

Sanicore bv verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u als klant op ons een beroep doet voor werken (Onderhoud, installatie, herstelling, nazicht, advies, advies door derden, nieuwbouw, renovatie, enz.), of wanneer u op een andere manier met ons contact opneemt.

Die activiteiten vatten we samen onder de noemer “klantenbeheer” en betreffen met name de uitvoering van de projecten/werken/opdrachten die wij met u sluiten.

Bent u leverancier / onderaannemer, dan verwerken wij uw gegevens of die van uw contactpersonen in het kader van de levering van producten of diensten voor het generieke doeleinde “leveranciersadministratie”.

In dat geval is het ook mogelijk dat wij uw gegevens meenemen in onze werkplanning, samen met de gegevens van onze eigen medewerkers.

Verder verwerken wij uw gegevens, als klant of als leverancier/onderaannemer, bij het opmaken van facturen en andere boekhoudkundige documenten. Dit vormt het doeleinde “boekhouding”.

Tot slot kan het zijn dat wij gegevens over u verwerken omdat dat van belang is of kan zijn voor onze activiteiten, bijvoorbeeld om op uw advies of diensten beroep te kunnen doen. Deze activiteiten omschrijven we als “communicatie” of “public relations”.

Welke gegevens verzamelt en verwerkt Sanicore bv?

Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt en die wij nodig hebben voor de uitvoering van het project/werken/opdrachten waarvoor u op ons beroep doet, zoals uw naam, adres, e-mailadres, gsm-nummer en professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en BTW-nummer, eveneens de gegevens over uw gezinssamenstelling en alle andere gegevens in dat verband.

Meestal geeft u ons die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat wij die gegevens verkrijgen van bijvoorbeeld uw architect, aannemer of andere partijen waar u mee samenwerkt.  

De gegevens kunnen ook betrekking hebben op uw interesses in of plannen voor een toekomstig project.

Van leveranciers/onderaannemers kunnen wij bepaalde gegevens verwerken om ons toe te laten de werken goed in te plannen. Het gaat daarbij dan om de beschikbaarheid en aanwezigheid, alsook het type werken.

Financiële gegevens verwerken wij in het kader van de boekhouding.  

Gegevens over uw functie en activiteiten worden verwerkt in het kader van communicatie of public relations.

Hoe verzamelt  Sanicore bv uw gegevens?

Uw gegevens verzamelen wij wanneer u daartoe (papieren dan wel elektronische) formulieren invult. Soms gebeurt dat via een gesprek, telefonisch contact of mailuitwisseling.
Normaal verkrijgen wij die gegevens rechtstreeks van u.

Soms kan het ook zijn dat wij ze onrechtstreeks verkrijgen.

Dat is het geval met gegevens over medewerkers van leveranciers/onderaannemers die actief zijn op onze werven en die we bekomen van de leveranciers zelf.

Ook bij direct marketing komt het voor dat wij uw gegevens verkrijgen bij derden.

Waar we uw gegevens hebben gehaald delen wij u dan mee.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door?

 In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw opdracht en het contract (mondeling/schriftelijk) dat wij met u sluiten.

Dat is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers / onderaannemers en voor de verwerking “boekhouding”.

Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij direct marketing en communicatie/public relations, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie.

Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door u een recht van verzet toe te kennen.

Worden de gegevens meegedeeld aan derden?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van klantenbeheer, leveranciersbeheer, werkplanning, boekhouding en communicatie/public relations door de dienst/verantwoordelijke die instaat voor deze activiteiten.

Ze kunnen voor bepaalde punctuele diensten of opdrachten worden doorgegeven aan verwerkers / leveranciers / onderaannemers waar wij een beroep op doen, zij het altijd onder onze controle.

Soms zijn wij verplicht om gegevens over u door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of wanneer overheidsinstanties die daartoe het recht hebben, bij ons gegevens opvragen. In dat geval gaan wij na of aan de voorwaarden om gegevens op te vragen is voldaan.

Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen of internationale organisaties. Dat kan mogelijks gebeuren in het kader van contracten voor cloud services die wij sluiten. Dan worden uw gegevens mogelijk opgeslagen op servers in derde landen waar in beginsel enkel wij toegang toe hebben.

In dat geval zorgen wij ervoor dat de provider van die diensten gevestigd is in een derde land met een adequaat beschermingsniveau of dat er met die provider een overeenkomst ter bescherming van uw rechten wordt gesloten.

Wij verkopen de persoonsgegevens die wij hebben verzameld niet aan derden noch geven wij deze aan hen vrij, behoudens de gevallen omschreven in deze privacyverklaring of zoals u ten tijde van de verzameling werd meegedeeld.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook bekend maken:

  • wanneer bepaalde wetgeving of een juridische procedure ons daartoe verplicht,
  • in kader van een onderzoek naar vermoedelijke of actuele frauduleuze en illegale activiteiten.
  • Wanneer dit noodzakelijk is voor de verdediging van onze eigen belangen, vb. in kader van een gerechtelijke procedure

Wij behouden ons het recht voor om persoonsgegevens over te dragen in het geval wij een deel of het geheel van onze onderneming of van ons vermogen zouden verkopen. Indien een dergelijke verkoop zich voordoet, zullen wij alle redelijke maatregelen treffen om de verkrijger aan te zetten tot een correcte verwerking van de aan ons verstrekte persoonsgegevens en dit op een manier die overeenstemt met deze privacyverklaring

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

We bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig is om u onze diensten aan te bieden of voor andere essentiële doeleinden, zoals het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

De gegevens worden verwijderd 10 jaar na de beëindiging van elke samenwerking of na het laatste contact tussen ons, behalve in geval van een lopend geschil.

Zijn uw persoonsgegevens veilig bij ons?

Wij hebben de nodige fysieke, technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik en onthullingen.

Uw rechten

U kan de gegevens die wij over u verwerken, steeds inkijken en, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het dit aan te vragen bij info@sanicore.be, met een bewijs van uw identiteit.

Die vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

In overeenstemming met de Europese Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, kan u ons te allen tijde verzoeken uw persoonsgegevens in te zien, te verbeteren of geheel of gedeeltelijk te wissen. U kan ook een bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Naar aanleiding van dergelijk verzoek zullen wij deze persoonsgegevens enkel nog verwerken voor zover en in de mate dat we een geldige reden hebben om deze te blijven verwerken of indien dit noodzakelijk zou zijn om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw toestemming, kan u deze toestemming steeds – geheel of gedeeltelijk – intrekken. Dit kan dan wel tot gevolg hebben dat wij onze diensten niet meer kunnen verlenen.

Wanneer u op een bepaald moment vindt dat een van uw rechten niet werden gerespecteerd, kunt u daarenboven ook een klacht neerleggen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit via contact@apd-gba.be  (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

Wijzigingen

Sanicore bv behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen.

Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.